تردمیل چیست

تردمیل چیست

تردمیل وسیله تنبیه زندانیان بوده که زندانی ها رو مجبور می کردند راه رفتن روی چرخ های بزرگ “غلات” را