تکنیک های چاق شدن صورت

چاق_شدن_صورت ۱️⃣صبح ها ﺁﺏ ﻫﻮﯾﺞ ﻭ ﻧﺎﺭﮔﯿﻞ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ۲️⃣ مصرف ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ۶ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﻣﻌﺪﻧﯽ ۳️⃣ ﺷﯿﺮ ﻣﻮﺯ ، ﻓﻨﺪﻕ